ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานควบคุมภายใน
การบริหารงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการดำเนินงาน
การให้บริการ
นโยบาย No Gift Policy
การป้องกันการทุจริต


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมา
ขนาดที่ตั้ง เนื้อที่
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสังคม
ด้านการเมือง การบริหาร
วิสัยทัศน์
ข้อมูลประชากร
อำนาจหน้าที่
ลานกีฬา/สนามกีฬา/ลานออกกำลังกาย ประจำตำบลสีสุก
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัด
ปลัด/รองปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.สีสุก
หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
อาสาสมัครบริบาล
แผนพัฒนาตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนบริหารความต่อเนื่อง BCP
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
แผนอัตรากำลัง อบต.สีสุก
การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
งานควบคุมภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ประกาศใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในแต่ละส่วนราชการ
รายงานการตรวจสอบภายใน
การบริหารงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของ อบต.สีสุก
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ อบต.สีสุก
การบริหารงานการดำเนินงาน
รายงานการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ อบต.สีสุก
สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ อบต.สีสุก
รายงานสถิติผู้ใช้งานลานกีฬา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลสีสุก
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุุจริตประจำปี
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี่ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของ อบต.สีสุก
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
กฎหมายจัดตั้ง
รัฐธรรมนูญ
กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล (ทน. ทม. ทต.)
กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ
รายงานการประชุมสภาฯ อบต.สีสุก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.นครราชสีมา
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ข้อมูลผู้พิการ
ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
กลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชน
การจัดการความรู้ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS (KM)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดการความรู้ สถ. (KM)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการลา
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการต่างๆของรัฐ
สอบถามส่วนราชการผู้ขอ-ผู้เบิกและนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ
การตรวจสอบคุณวุฒิในระบบรับรองคุณวุฒิสำนักงาน ก.พ.
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
สายตรงนายก อบต.สีสุก

นายไชยย  ทองกระโทก
เบอร์โทรศัพท์ 089-2833611
สายตรงปลัด อบต.สีสุก

สิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์  บาตรโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-3215782
การให้บริการ
รวมลิ้งต่างๆ อบต.สีสุก
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัด(EIT)

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.สีสุก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Privacy Notice
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สีสุก
งานกิจการสภา
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.204.181.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,209,016

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 3 45 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 ตุลาคม 2566
แบบสอบถาม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การจัดการความรู้ อบต.สีสุก (KM)
อบต.ในเครือข่าย

ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.