ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานควบคุมภายใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการดำเนินงาน
การให้บริการ
นโยบาย No Gift Policy
การป้องกันการทุจริต
ระบบ Back Office


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมา
ขนาดที่ตั้ง เนื้อที่
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสังคม
ด้านการเมือง การบริหาร
วิสัยทัศน์
ข้อมูลประชากร
อำนาจหน้าที่
ลานกีฬา/สนามกีฬา/ลานออกกำลังกาย ประจำตำบลสีสุก
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัด
ปลัด/รองปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.สีสุก
หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
อาสาสมัครบริบาล
แผนพัฒนาตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนบริหารความต่อเนื่อง BCP
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ
แผนอัตรากำลัง อบต.สีสุก
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมและบริหารจัดการ อปท. ให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
งานควบคุมภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ประกาศใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในแต่ละส่วนราชการ
รายงานการตรวจสอบภายใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ อบต.สีสุก
คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน
การบริหารงานการดำเนินงาน
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ อบต.สีสุก
รายงานสถิติผู้ใช้งานลานกีฬา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลสีสุก
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต ทุก 6 เดือน
ระบบ Back Office
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.(e-plan)
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.(INFO)
ระบบข้อมูลบุคลากร อปท. (LHR)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง(welfare)
ระบบสารสนเทศทางการศีกษาท้องถิ่น(Lec)
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของ อบต.สีสุก
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
กฎหมายจัดตั้ง
รัฐธรรมนูญ
กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล (ทน. ทม. ทต.)
กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ
รายงานการประชุมสภาฯ อบต.สีสุก
กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุมสภาฯ
การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.นครราชสีมา
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ข้อมูลผู้พิการ
ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
กลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชน
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
การจัดการความรู้ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS (KM)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดการความรู้ สถ. (KM)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการลา
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการต่างๆของรัฐ
สอบถามส่วนราชการผู้ขอ-ผู้เบิกและนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ
การตรวจสอบคุณวุฒิในระบบรับรองคุณวุฒิสำนักงาน ก.พ.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
สายตรงนายก อบต.สีสุก

นายไชยย  ทองกระโทก
เบอร์โทรศัพท์ 089-2833611
สายตรงปลัด อบต.สีสุก

สิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์  บาตรโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-3215782
การให้บริการ
รวมลิ้งต่างๆ อบต.สีสุก
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัด(EIT)

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.สีสุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สีสุก
งานกิจการสภา
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 3.236.83.154
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,708,886

ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 1718 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 17 มิถุนายน 2567
แบบสอบถาม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
อบต.ในเครือข่าย

การจัดการความรู้ อบต.สีสุก (KM)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์