ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานควบคุมภายใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการดำเนินงาน
การให้บริการ
นโยบาย No Gift Policy
การป้องกันการทุจริต
ระบบ Back Office


  หน้าแรก     ด้านสังคม 

ด้านสังคม
ด้านสังคม  

ข้อมูลด้านสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

 
ประชากรและครัวเรือน
 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกมีทั้งสิ้น 8,709 คน แยกเป็นชาย 4,352 คน หญิง 4,357 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 90 คนต่อตารางกิโลเมตร มีครัวเรือนทั้งหมด 2,362 ครัวเรือน
 
การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรในลักษณะการผลิตไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และแหล่งอาหารประเภทโปรตีน เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ ก็จะหาตามแหล่งน้ำธรรมชาติ และเลี้ยงไว้เพื่อบริโภค การเพาะปลูกพืชที่สำคัญคือ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย    แหล่งตลาดทางการเกษตรส่วนมากจะนำไปขายที่อำเภอเมือง อำเภอจักราช และอำเภอพิมาย  การพาณิชย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก มีดังนี้
 
 
ประเภท
จำนวน (แห่ง)
1. โรงสีขนาดเล็ก
19
2. ร้านค้าขายของชำ/เบ็ดเตล็ด
110
3. ร้านจำหน่ายเครื่องมือและวัสดุการเกษตร
4
4. ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวัสดุก่อสร้าง
4
5. ร้านรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร
3
6. ร้านซ่อมรถยนต์ทั่วไป
17
7. ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์
12
8. ตลาดสด
2
9. ร้านค้าสวัสดิการหมู่บ้าน
2
10. ร้านค้าแปรรูปผลิตผลการเกษตร
1
11. สถานบริการน้ำมัน/ปั๊มหลอด/ปั๊มหัวจ่าย
6
 
ที่มา : ส่วนการคลัง อบต.สีสุก ณ 17 เมษายน 2557
                  
การศึกษา
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก (จัดตั้งขึ้นเอง)   จำนวน 2 แห่ง ชื่อว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ตั้งอยู่หมู่ที่ 15  และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีบุคลากรดูแลเด็กเล็ก จำนวน 7 คน มีจำนวนเด็กทั้งสิ้น 145 คน 
 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส มีจำนวน 5 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
                   
 
1)    โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา (ระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส)
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 
-       ชั้น อนุบาล    มีจำนวน  55  คน    
-       ชั้น ป.1         มีจำนวน  21  คน
-       ชั้น ป.2        มีจำนวน   33  คน
-       ชั้น ป.3        มีจำนวน   26 คน
-       ชั้น ป.4        มีจำนวน   35  คน
-       ชั้น ป.5        มีจำนวน   44  คน
-       ชั้น ป.6        มีจำนวน   27  คน
 
 
2)    โรงเรียนบุวังหว้า 
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
-       ชั้น อนุบาล     มีจำนวน    53  คน
-       ชั้น ป.1          มีจำนวน   16  คน
-       ชั้น ป.2          มีจำนวน   17 คน
-       ชั้น ป.3          มีจำนวน   14  คน
-       ชั้น ป.4          มีจำนวน   24 คน
-       ชั้น ป.5          มีจำนวน   18  คน
-       ชั้น ป.6          มีจำนวน   18  คน
 
 
3)    โรงเรียนขามสงเคราะห์  
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
-        ชั้น อนุบาล    มีจำนวน   19   คน
-       ชั้น ป.1         มีจำนวน     6   คน
-       ชั้น ป.2         มีจำนวน     7   คน
-       ชั้น ป.3         มีจำนวน   18   คน
-       ชั้น ป.4         มีจำนวน   12   คน
-       ชั้น ป.5         มีจำนวน   10   คน
-       ชั้น ป.6         มีจำนวน   10   คน
 
 
4)    โรงเรียนหินมงคล  
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
-       ชั้น อนุบาล    มีจำนวน    26  คน
-       ชั้น ป.1         มีจำนวน     7  คน
-       ชั้น ป.2         มีจำนวน   11  คน
-       ชั้น ป.3         มีจำนวน   15  คน
-       ชั้น ป.4         มีจำนวน   21  คน
-       ชั้น ป.5          มีจำนวน  19  คน
-       ชั้น ป.6         มีจำนวน   21  คน
 
 
(5) โรงเรียนหนองไผ่   
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
-       ชั้น อนุบาล       มีจำนวน     35  คน
-       ชั้น ป.1            มีจำนวน     13   ค
-       ชั้น ป.2            มีจำนวน     12   คน
-       ชั้น ป.3            มีจำนวน     17  คน
-       ชั้น ป.4            มีจำนวน     15  คน
-       ชั้น ป.5            มีจำนวน      9  คน
-       ชั้น ป.6            มีจำนวน     25  คน
 
                    
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนหรือ กศน.) มีจำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีบุคลากรทางการศึกษา 1 คน
 
 
ด้านศาสนา
                     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน    จำนวน 6 แห่ง (สังกัดกรมการศาสนา) มีพระครูสภาจารวินิฐ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบล มีรายชื่อวัดดังนี้
 
ลำดับที่
ชื่อ
ที่ตั้ง
1.
วัดบ้านศรีสุข
หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
2.
วัดโคกสุภาราม
หมู่ที่ 2 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
3.
วัดวังวารี
หมู่ที่ 5 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
4.
วัดขามหนองปื้ด
หมู่ที่ 7 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
5.
วัดหินมงคล
หมู่ที่ 8 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
6.
วัดหนองไผ่
หมู่ที่ 9 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 
                   
 
ภาษา ประเพณีวัฒนธรรม
 
                    ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งคนในพื้นที่เรียกว่า ภาษาโคราช (ไทยเบิ้ง) รองลงมาคือ    ภาษากลาง   ภาษาอีสาน    ถึงแม้จะใช้ภาษาถิ่นไทยต่างกัน แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีงานประเพณีท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง ดังนี้
(1) ประเพณีสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายนของทุกปี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพร แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ  
(2) ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมทุกปี โดยมีกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประกวดขบวนแห่ ประกวดเทพี ฯลฯ
(3) ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยมีกิจกรรมลอยกระทงประกวดนางนพมาศ ประกวดร้องเพลง ฯลฯ  
                
สาธารณสุข
 
มีสถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน 1   แห่ง  ชื่อว่า สถานีอนามัยตำบลสีสุก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีนายเนื่อง พจน์ฉีมพลี เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยสีสุก มีบุคลากรทั้งสิ้น 9 คน แยกเป็นเจ้าหน้าที่จำนวน 5 คน ลูกจ้างจำนวน 4 คน มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) จำนวน 187 คน
 
สายตรงนายก อบต.สีสุก

นายไชยย  ทองกระโทก
เบอร์โทรศัพท์ 089-2833611
สายตรงปลัด อบต.สีสุก

สิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์  บาตรโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-3215782
การให้บริการ
รวมลิ้งต่างๆ อบต.สีสุก
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัด(EIT)

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.สีสุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สีสุก
งานกิจการสภา
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 3.236.83.154
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,708,997

ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 1718 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 17 มิถุนายน 2567
แบบสอบถาม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
อบต.ในเครือข่าย

การจัดการความรู้ อบต.สีสุก (KM)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์