ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
งานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานควบคุมภายใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานการดำเนินงาน
การให้บริการ
นโยบาย No Gift Policy
การป้องกันการทุจริต
ระบบ Back Office  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
      องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ได้สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ยืมเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมเงินทุนในการประกอบอาชีพของประชาชน  ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  2567  และได้มีมติอนุมัติให้ “กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อบ้านหินมงคล หมู่ที่ ๘” เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ได้จัดทำโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2567 กิจกรรมที่ 2 "ปลูกปักรักษ์สมุนไพร" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9
วันที่ 18 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่อบต.สีสุก ร่วมกับชาวบ้านโนนทรายทอง หมู่ 12 และบ้านหนองบัวขาว หมู่ 13 และหมู่บ้านใกล้เคียงซ่อมแซมถนนลาดยางถนนสายบ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 12 ถึงบ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 13
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุกร่วมกับสำนักงานไฟฟ้าจักราชให้บริการตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า ริมถนน จำนวน 2 ต้น ที่บ้านหนองบัวขาว (บ้านตาอ๊อด)  
วันที่ 22 เมษายน 2567 อบต.สีสุก ร่วมกับ อบจ.นครราชสีมา ดำเนินการกำจัดวัชพืชบริเวณลำจักราชพื้นที่ตำบลสีสุก จากบริเวณสะพานเก่าลำจักราช ถึงทำนบวังน้ำขาว บ้านขาม หมู่ที่ 7 และคลองตุ่น บ้านซาด หมู่ที่ 10 เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำให้น้ำขุ่นมัว กลิ่นเหม็นทำให้ประชาชนมีความเดือดร้อน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวใช้ผลิตน้ำประปาในหมู่บ้าน โดยดำเนินการต้้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึง 31 พฤษาคม 2567 รวม 27 วันทำการ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลสีสุก โดยวันนี้ออกให้บริการซ่อมไฟฟ้า บ้านวังวารี หมู่ 5 ดับทั้งสาย และ บ้านหนองบัวขาว หมู่ 13 ได้แก่ 1. หน้าบ้านนายสง่า รักจังหวัด 2. หน้าวัดหนองบัวขาว 3. หน้าบ้านตานอม และบ้านโคกศรีสุข หมู่ 15 หน้าบ้านนายไล
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านใหม่มงคล หมู่ 11 จำนวน 4 จุด และบ้านหัวอ่างพระราชดำริ หมู่ 14 จำนวน 4 จุด
วันที่ 5 เมษายน 2567 อบต.สีสุกร่วมกับมูลนิธิพุทธธรรม31 นครราชสีมา จัดกิจกรรม ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ณ โรงเรียนวัดหินมงคล 
วันที่ 9 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ออกให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ที่บ้านซาด หมู่ที่ 10 จำนวน 3 จุด 1. หน้าปะปาหมู่บ้าน 2. หน้าบ้านฝรั่ง และ 3. หน้าศาลาประชาคม บ้านโคกหนองโสน หมู่ 2 ดับทั้งสาย และ บ้านโนนทรายทอง หมู่ 12 หน้าบ้านนายสมนึก
วันที่ 3 เมษายน 2567 อบต.สีสุก จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ทำหมูกระจกไฮโซและน้ำพริกกากหมู ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.สีสุก
วันที่ 28 มีนาคม 2567 อบต.สีสุกร่วมกับ รพ.สต.สีสุก จัดโครงการฝึกอบรมเชือกกายภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
วันที่ 21 มีนาคม 2567 อบต.สีสุกร่วมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจักราช  จัดกิจกรรมโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวรตำบลสีสุก ประจำปีงบประมาณ 2567 
วันที่ 14 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ออกให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลสีสุก บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ 2 บ้านบุวังหว้า หมูที่ 4 และบ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 11
อบต.สีสุก จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลสีสุก ประจำปีงบประมาณ 2567 ท้้ง 15 หมู่บ้านในเขตตำบลสีสุก  ระหว่างวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2567 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 อบต.สีสุก ร่วมกับอำเภอจักราช จัดกิจกรรมโครงการจิดอาสา เราทำความดีที่หัวใจ ณ วัดศรีสุข ตำบลสีสุก
วันที่ 23 มกราคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีสุก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2567
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
วันที่ 25 มกราคม 2567 รองนายก อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ร่วมกับชาวบ้าน และ อสม. ร่วมกันล้างอาคารระบบกรองน้ำผิวดินประปาบ้านหนองไผ่ เนื่องจากไม่ได้ซ่อมบำรุงเป็นเวลานานทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนกรวดและทรายกรองน้ำได้ เป็นผลให้น้ำเหม็นไม่สามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้
วันที่ 15-17 มกราคม 2567  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ณ  ค่ายลูกเสือไร่พญาเย็น ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราขสีมา ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา 
วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่ อบต.สีสุก ให้บริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หน้าบ้านนายเนื่อง โหน่งกระโทก บ้านหินมงคล ม.8

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
สายตรงนายก อบต.สีสุก

นายไชยย  ทองกระโทก
เบอร์โทรศัพท์ 089-2833611
สายตรงปลัด อบต.สีสุก

สิบตำรวจเอกหญิงณัฐญาณ์  บาตรโพธิ์
เบอร์โทรศัพท์ 081-3215782
การให้บริการ
รวมลิ้งต่างๆ อบต.สีสุก
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัด(EIT)

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญร่วมประเมินความโปร่งใสและคุณธรรมการบริหารงาน อบต.สีสุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สีสุก
งานกิจการสภา
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.92.91.54
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,049,932

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
1415 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 14 กรกฎาคม 2567
แบบสอบถาม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
อบต.ในเครือข่าย

การจัดการความรู้ อบต.สีสุก (KM)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เลขที่ 94 หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 0-4475-6160
Email : sisuk_99@hotmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์